Για πληροφορίες: (+30) 211 7051841 [email protected]

e gnosis ipologistes vasiko

Κατάρτιση Η/Υ - Βασικό Τμήμα
 
Η Δωρεάν «κατάρτιση Η/Υ» στο τομέα της εκπαίδευσης λειτουργεί στα πλαίσια της ενίσχυσης των δεξιοτήτων και της στήριξης τόσο των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας όσο και των λοιπών εργαζόμενων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «κατάρτιση Η/Υ» έχουν όλες οι ομάδες πληθυσμού που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις σε βασικό επίπεδο στις νέες τεχνολογίες. Δίδεται προτεραιότητα σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στα μεγαλύτερα ηλικιακά άτομα προκειμένου να παραμείνουν ενεργά και ενημερωμένα στην απαραίτητη και αναγκαία στο σήμερα γνώση βασικών προγραμμάτων και χειρισμού Η/Υ.

Συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα μαθήματα Υπολογιστών ΕΔΩ.

Η πιστοποίηση που λαμβάνεται μετά το πέρας των εξετάσεων είναι πλήρως αναγνωρισμένη από το Δημόσιο, το ΑΣΕΠ και τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης καλύπτεται υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής στις διαδικασίες πιστοποίησης της Vellum Global Education Services AE και την καταβολή του αντιστοίχου παραβόλου των εξετάσεων, αξίας 145 ευρώ.

Το πρόγραμμα της εκπαίδευσης είναι συνολικής διάρκειας είτε 20 ωρών δια ζώσης το οποίο οδηγεί στην πιστοποίηση για τις τρείς βασικές δεξιότητες ( Internet, Word, Excel ) είτε 40 ωρών δια ζώσης το οποίο οδηγεί σε έξι (6) συνολικά δεξιότητες ( Internet, Word, Excel, Powerpoint, Access, Windows ).

Για τη συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η τήρηση και η αποδοχή των προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής καθώς και των κανόνων διαδικασίας που προβλέπονται, σημειώνονται και αναφέρονται αναλυτικώς σε κατάλληλες εμφανείς «θέσεις» της Ιστοσελίδας μας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο την προβλεπόμενη αίτηση ενδιαφέροντος (βλ. την ενότητα «Διαδικασία και κανονιστικοί όροι») - η λήψη της οποίας επιβεβαιώνεται μέ μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Equal Society - στο email που έχει δηλωθεί - μέσω του οποίου καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής της αίτησης άλλως η αίτηση θεωρείται άκυρη και ουδέποτε υποβληθείσα.

Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες κατατάσσονται σε σειρά κατάταξης αναλόγως της συνολικής βαθμολογίας την οποία λαμβάνουν με βάση τον κατωτέρω πίνακα κριτηρίων και οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τους κανονιστικούς όρους και κανόνες της Equal Society.

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να αποδείξουν τα κριτήρια τα οποία επικαλούνται με την αίτησή τους οφείλουν να τηρήσουν τους προβλεπόμενους τρόπους απόδειξης κριτηρίων και ιδιοτήτων.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής συμπληρώστε εδώ τη σχετική αίτηση.

Πίνακας κριτηρίων κατάταξης του προγράμματος «Κατάρτιση Η/Υ»

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΜΟΡΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≤   8.000 ΕΥΡΩ 500 Επιλέγεται από όσους συμπεριλαμβάνονται και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1) στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι.
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≤   8.000 ΕΥΡΩ 400 Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι.
ΗΛΙΚΙΑ ≥ 40 300 Επιλέγεται από όσους είναι ηλικίας άνω των 40 ετών.
ΗΛΙΚΙΑ < 40 και ≥ 30 200 Επιλέγεται από όσους είναι ηλικίας άνω των 30 ετών και μέχρι 39 ετών.
ΕΓΓΑΜΟΣ 100 Επιλέγεται από όσους είναι έγγαμοι.
ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 200 Επιλέγεται από όσους έχουν προστατευόμενα μέλη.
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40 % ΚΑΙ ΑΝΩ 400 Επιλέγεται από όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 40 % και άνω.

 

Προϋποθέσεις και όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα «κατάρτιση Η/Υ»

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να εμπίπτουν στα επικαλούμενα κριτήρια κατάταξης, αυτά να είναι αληθή και να αποδεικνύονται καταλλήλως, επαρκώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τρόπους απόδειξης αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος αποβάλλεται από το πρόγραμμα και τις περαιτέρω διαδικασίες.

Διαδικασία και κανονιστικοί όροι στο πρόγραμμα «κατάρτιση Η/Υ»

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους εντάσσονται σε ανάλογες με τους τόπους κατοικίας τους σειρές κατάταξης σε συνδυασμό με τις περιόδους υποβολής αιτήσεων και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα και αναρτημένα προαναφερόμενα κριτήρια κατάταξης.

Σε επόμενο στάδιο καλείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Equal Society επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων βάσει της σειράς κατάταξης που προέκυψε από τη συνολική τους βαθμολογία όπως προσέλθει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (*) και ώρα και σε καθορισμένο εκπαιδευτικό κέντρο προκειμένου να  αρχίσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Εντός 5νθημέρου από τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) απαιτείται η απαντητική επιβεβαίωση ισχύος της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου άλλως η συμμετοχή ακυρώνεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε εκπαιδευτικό κέντρο που δημιουργείται και υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον.

Περαιτέρω οι υποψήφιοι καλούνται όταν τους ζητηθεί να αποδείξουν ότι εμπίπτουν στα επικαλεσθέντα κριτήρια κατάταξης και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. εντός 10ήμερης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλονται από τη διαδικασία. Στην περίπτωση της αποβολής το παράβολο των εξέταστρων δεν επιστρέφεται και η Equal Society με παρέμβασή της δύναται να απαγορεύσει τη συμμετοχή του υποψηφίου από τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης της Vellum A.E.

Για λόγους τήρησης των αρχών «διαφάνειας» και «δημοσιότητας» η Equal Society ανακοινώνει σταδιακά όλα τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η ανακοίνωση περιέχει για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τα αρχικά του Ονόματος, Επωνύμου, Πατρωνύμου, τον αριθμό μητρώου του καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας ενός εκάστου συμμετέχοντος.

Σημειώνεται ότι οι σειρές κατάταξης δημιουργούνται ανά εκπαιδευτικό κέντρο με βάση τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής συμπληρώστε εδώ τη σχετική αίτηση.

(*) : Η πρώτη αυτή συνάντηση δεν συνυπολογίζεται στις εκπαιδευτικές ώρες καθότι θεωρείται «συνάντηση συντονισμού».

 

 

spoudazo banner 2020

Ο παρών ιστότοπος κάνει χρήση cookies για την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας περιήγησης