dorean mathimata H/Y

Δωρεάν μαθήματα Η/Υ

Ο Οργανισμός μας, πιστός στις αξίες του που βρίσκονται πάντα κοντά στον άνθρωπο και θέλοντας να προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση για όλους, στέκεται έμπρακτα δίπλα σε μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανέργους, φοιτητές, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, μέλη πολυμελών οικογενειών κ.α. και παρέχει ένα πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης Η/Υ δίνοντας τη δυνατότητα απόκτησης του  αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού της Vellum Global Education Services.

Προς εξυπηρέτηση όλων, δημιουργούνται καθημερινά εξ αποστάσεως τμήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης με τα οφέλη της καθοδήγησης από  εξειδικευμένους καθηγητές μέσω εξελιγμένης πλατφόρμας e-learing, με σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.


Δωρεάν τμήματα πληροφορικής για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικού (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).


Ο Οργανισμός μας, σας καλεί στον νέο κύκλο μαθημάτων βασικών δεξιοτήτων πληροφορικής για την απόκτηση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από  το ΑΣΕΠ της Vellum Global Education Services.
Το πρόγραμμα E–Gnosis με αφορμή τις νέες επικείμενες προκηρύξεις δημιουργεί καθημερινά νέα τμήματα εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Για τη συμμετοχή σας στο εν λόγω πρόγραμμα απαιτείται η τήρηση και η αποδοχή των προϋποθέσεων και όρων συμμετοχής καθώς και των κανόνων διαδικασίας που προβλέπονται, σημειώνονται και αναφέρονται αναλυτικώς κατωτέρω.


Το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης επιδοτείται υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής σας στις εξετάσεις πιστοποίησης (κόστος παραβόλου 120 ευρώ).


Προσοχή: Για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτησή σας θα πρέπει να την υποβάλετε ηλεκτρονικά και να ακολουθήσετε τα βήματα εγγραφής στο email που θα λάβετε από  την Equal Society.
Τα νέα τμήματα θα ξεκινήσουν άμεσα ενώ οι προγραμματισμένες εξετάσεις  πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να  εξυπηρετούν τις ανάγκες όσων διεκδικούν την επόμενη θέση απασχόλησής τους.
Οι πιστοποιήσεις θα δοθούν άμεσα για την υποβολή του φακέλου.


 • Όροι και Προϋποθέσεις

  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων να εμπίπτουν στα επικαλούμενα κριτήρια κατάταξης, αυτά να είναι αληθή και να αποδεικνύονται καταλλήλως, επαρκώς και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους τρόπους απόδειξης αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος αποβάλλεται από το πρόγραμμα και τις περαιτέρω διαδικασίες.

  Διαδικασία και κανονιστικοί όροι στο πρόγραμμα «κατάρτιση Η/Υ»

  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους εντάσσονται σε ανάλογες με τους τόπους κατοικίας τους σειρές κατάταξης σε συνδυασμό με τις περιόδους υποβολής αιτήσεων και σύμφωνα με τα δημοσιευμένα και αναρτημένα προαναφερόμενα κριτήρια κατάταξης.

  Σε επόμενο στάδιο καλείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της Equal Society επαρκής αριθμός ενδιαφερομένων βάσει της σειράς κατάταξης που προέκυψε από τη συνολική τους βαθμολογία όπως προσέλθει σε συγκεκριμένη ημερομηνία (*) και ώρα και σε καθορισμένο εκπαιδευτικό κέντρο προκειμένου να  αρχίσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση. Εντός 5νθημέρου από τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος (email) απαιτείται η απαντητική επιβεβαίωση ισχύος της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου άλλως η συμμετοχή ακυρώνεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

  Η ανωτέρω διαδικασία εφαρμόζεται για κάθε εκπαιδευτικό κέντρο που δημιουργείται και υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον.

  Περαιτέρω οι υποψήφιοι καλούνται, όταν τους ζητηθεί, να αποδείξουν ότι εμπίπτουν στα επικαλεσθέντα κριτήρια κατάταξης και να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. εντός 10ήμερης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση αποβάλλονται από τη διαδικασία. Στην περίπτωση της αποβολής το παράβολο των εξέταστρων δεν επιστρέφεται και η Equal Society με παρέμβασή της δύναται να απαγορεύσει τη συμμετοχή του υποψηφίου από τη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης της Vellum A.E.

  Για λόγους τήρησης των αρχών «διαφάνειας» και «δημοσιότητας» η Equal Society ανακοινώνει σταδιακά όλα τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η ανακοίνωση περιέχει για λόγους διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων τα αρχικά του Ονόματος, Επωνύμου, Πατρωνύμου, τον αριθμό μητρώου του καθώς και το σύνολο της βαθμολογίας ενός εκάστου συμμετέχοντος.

  Σημειώνεται ότι οι σειρές κατάταξης δημιουργούνται ανά εκπαιδευτικό κέντρο με βάση τις περιόδους υποβολής των αιτήσεων.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ.

  (*) : Η πρώτη αυτή συνάντηση δεν συνυπολογίζεται στις εκπαιδευτικές ώρες καθότι θεωρείται «συνάντηση συντονισμού».

 • Πίνακας κριτηρίων κατάταξης στο πρόγραμμα


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 211 7051841.