Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων

Το έργο αφορά πρώτα στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση της Equal Society ως προς την ανάπτυξη και εφαρμογή της μεθόδου μέτρησης κοινωνικής απόδοσης SROI (Social Return on Investment) και έπειτα στην ενδυνάμωση του κλάδου της κοινωνικής οικονομίας, εν γένει, μέσα από την προώθηση της μεθοδολογίας ως στρατηγικό εργαλείο αξιολόγησης και σχεδιασμού.

Απώτεροι στόχοι του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αποτιμάται η αξία και η ενίσχυση της συμβολής των διαφόρων οργανισμών στην κοινωνία. Μέσα από την μέτρηση ποιοτικών δεικτών και την σε βάθος αξιολόγηση οποιασδήποτε κοινωνικής επένδυσης, εξασφαλίζεται όχι μόνο η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στην διαδικασία και τον στρατηγικό σχεδιασμό αλλά και η αποτελεσματικότερη διαχείριση κινδύνου κάθε οργανισμού που προσφέρει κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες.

Επιζητούμε λοιπόν, να γίνει η μέτρηση κοινωνικής απόδοσης μέρος της ρουτίνας κάθε κερδοσκοπικού ή μη-κερδοσκοπικού οργανισμού ώστε να αυξηθεί ο κοινωνικός τους αντίκτυπος (και των ωφελουμένων αυτών) και να μειωθεί η κοινωνική και οικονομική ανισότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών μέσα από την εξισορρόπηση κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραγόντων

Η ανάπτυξη και προώθηση ενός εργαλείου αποτίμησης της κοινωνικής αξίας ενισχύει την ορθή διακυβέρνηση των οργανισμών και των δράσεων τους μέσα από την συμπερίληψη όλων των εμπλεκομένων στη διαδικασία ορισμού των κοινωνικών αποτελεσμάτων και στην αξιολόγησή τους, την στήριξη της διαφάνειας μέσα από την ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες λήψης αποφάσεων και τέλος της συνεισφοράς της μεθοδολογίας στον στρατηγικό σχεδιασμό μελλοντικών πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών δράσεων.

Η συνεισφορά στην ευρύτερο κλάδο θα επιτευχτεί με την δημιουργία εθνικού δικτύου αποτίμησης κοινωνικής αξίας και την εκπαίδευση των συμμετεχόντων οργανισμών πάνω στην εφαρμογή της μεθοδολογίας ως εργαλείο συμπερίληψης των εμπλεκομένων και στρατηγικού σχεδιασμού. Επιπλέον θα συνεισφέρει στην βελτίωση του ευρύτερου κλάδου της κοινωνικής οικονομίας μέσα από την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στους φορείς που έχουν αξιολογηθεί με θετικό Δείκτη κοινωνικής απόδοσης.            

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στην δράση «Είμαστε Όλοι Πολίτες» η οποία σχεδιάστηκε με γνώμονα την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των μη-κυβερνητικών οργανώσεων στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το συνολικό ποσό των €7,34 εκ. που παρέχεται από τις χώρες της Ισλανδία, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας διατίθεται στους δικαιούχους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.